ژئوتکنیک

امروزه در ادبیات مهندسی، ژئوتکنیک تلفیقی از سه دانش مکانیک خاک، مکانیک سنگ، و زمین شناسی مهندسی است. مکانیک خاک و مکانیک سنگ رفتار فیزیکی و مکانیکی مواد تشکیل دهنده بخشهای خارجی پوسته زمین را مورد بررسی قرار میدهند، در صورتی که زمین شناسی مهندسی بیشتر به بررسی زمین و تأثیر فرایندهای فعال در آن بر سازه های مهندسی یا طرحهای عمرانی می پردازد.مهندسی ژئوتکنیک را می توان به دو شاخه اکتشافات ژئوتکنیکی، و ارزیابیهای ژئوتکنیکی تقسیم نمود. اکتشافات ژئوتکنیکی به طور کلی برای شناسائی محیط زمین شناسی و گرفتن نمونه هایی برای انجام آزمونهای آزمایشگاهی انجام می شود. اکتشافات همچنین رابطه نزدیکی با آزمونهای برجا دارد. از این رو است که میتوانیم از مفهوم کلی تر بررسی های ژئوتکنیکی استفاده کنیم و این بررسی ها را می توان به نحو زیر تقسیم بندی کرد:

الف) شناسائیهای سطحی 

ب) اکتشافات زیر سطحی 

ج) نمونه گیری 

د) آزمونهای صحرائی و آزمایشگاهی 

ه) ابزار بندی و رفتار سنجی     

مهندسین مشاور پی فن با استعانت و تکیه بر مفاهیم پایه و اساسی علم ژئوتکنیک که به مختصری از آن در بالا اشاره شد، با استفاده از دانش، تخصص و تجربه ارزشمند کارکنان کلیدی خود همواره سعی مینماید، با نگاه به تجربیات گذشته از یک سو و قدم گذاردن در کسب اندیشه ها و راهکارهای به روز و نوین علم ژئوتکنیک از سوی دیگر، با کیفیت ترین نوع خدمات مشاوره و عملیات ژئوتکنیک را در اختیار کارفرمایان محترم قراردهد. در این راستا، این مهندسین مشاور همواره سعی مینماید به ارائه و اخذ نتایج خام عملیات صحرائی و آزمون های آزمایشگاهی اکتفا نکرده، بلکه خارج از تعهدات و شرح خدمات قرارداد، در گزارش نهایی خود به کلیه موارد و چالش هایی که در طول مطالعات پروژه، چه در بازدیدهای میدانی و چه در حین عملیات گمانه زنی و نمونه برداری و یا آزمون های برجا برخورد کرده است اشاره کند و یا راهکار مناسب ارائه نماید.

بخشی از توانمندی های شرکت که تاکنون توسط کادر متخصص انجام گرفته است به شرح ذیل می باشد:

۱- بازدیدهای میدانی و برداشتهای صحرائی و تهیه نقشه های زمین شناسی مهندسی طرح.

۲- تهیه و ترسیم پروفیل های زمین شناسی مهندسی.

۳- تهیه نقشه همتراز سنگ (ایزوپک) و نقشه همتراز آب زیرزمینی (ایزوپیز).

۴- تهیه پروفیل پهنه بندی (زون بندی) آبرفت. 

۵- تهیه و ترسیم نقشه های زمین شناسی مهندسی در امتداد پروژه های خطی. (خطوط انتقال)

۶- تهیه لاگ زمین شناسی و توصیف بصری خاک و سنگ. 

۷- برداشت میدانی سیستم درزه های سنگ، درزه نگاری و تحلیل پایداری شیبهای سنگی.

۸- تعیین پارامترها و طبقه بندی ژئومکانیکی سنگ و تعیین پارامترهای توده سنگ با استفاده از نرم افزار Roclab

۹- تعیین محل نمونه برداری منابع قرضه مصرفی در بتن و بدنه سازه های سد و بندهای انحرافی و …..     

۱۰- ارائه طرح و اجرای تزریق آب بندی در پی سدها و دیگر انواع سازه های آبی. تزریق تحکیمی، تماسی و زهکش در تونلهای انحراف آب سدها و تونلهای انتقال. 

۱۱- ارائه طرح و اجرای انواع روشهای بهسازی خاک، از جمله جت گروتینگ (Jet Grouting)، اختلاط عمیق (Deep Soil Mixing) و طرح و اجرای انواع شمعهای درجاریز و کوبشی. 

۱۲- طراحی و اجراء عملیات پایدارسازی گودهای شهری 

۱۳- متره برآورد انواع خدمات عملیات ژئوتکنیک بر اساس فهرست بهاء ژئوتکنیک و دیگر فهارس بهاء.

۱۴- تهیه انواع نقشه های بزرگ مقیاس زمین شناسی و دهها گزارش زمین شناسی و ژئوتکنیک  مربوط به فازهای مختلف مطالعاتی.

ژئوتکنیک - پی فن

آزمایش برجا برش مستقیم با احداث رمپ در تراس آبرفتی یکی از سدهای غرب کشور به ضخامت متوسط ۷۰ متر . نیروی مؤلفه قائم به توسط کامیون با بار تأمین شده است.