سوابق کاری مهندسین مشاور پی فن – پایه یک ژئوتکنیک و مقاومت مصالح

مطالعات ژئوتکنیک صحرایی

(حفاری و نمونه گیری – آزمایشات صحرایی و آزمایشگاهی – خدمات مهندسی)

ردیف نام پروژه شرح پروژه سال انجام مبلغ قرارداد

میلیون ریال

کارفرما
۱ کانال آبرسانی

از سد قیر به شهر لار

۴۰۰ متر حفاری ،آزمایشات صحرایی و آزمایشگاهی و ارائه خدمات مهندسی ۷۲ ۷۰ آب منطقه ای فارس
۲ بند انحرافی اسماعیل آباد خفر ۶۰۰ متر حفاری ، آزمایشات صحرایی و آزمایشگاهی ارائه خدمات مهندسی ۷۲ ۸۰
۳ کانال آبیاری و زهکشی سد سیوند ۵۰۰ متر حفاری ، آزمایشات صحرایی و آزمایشگاهی و ارائه خدمات مهندسی ۷۳ ۵۰
۴ مرحله اول سد مخزنی ایزدخواست ۴۰۰ متر حفاری ،آزمایشات صحرایی و آزمایشگاهی و ارائه خدمات مهندسی ۷۳ ۱۸۰
۵ مرحله اول بوشیگان ۱۰۰ متر حفاری ،آزمایشات صحرایی و آزمایشگاهی و ارائه خدمات مهندسی ۷۳ ۲۵ جهاد استان فارس
۶ مرحله دوم پل بوشیگان ۱۵۰ متر حفاری ،آزمایشات صحرایی و آزمایشگاهی و ارائه خدمات مهندسی ۷۴ ۴۵ جهاد استان فارس
۷ تونل آبرسانی لنده ۶۰۰ متر حفاری ،آزمایشات صحرایی و آزمایشگاهی و ارائه خدمات مهندسی ۷۴ ۱۷۰ آب منطقه ای فارس
۸ مرحله اول سد فیروزآباد ۲۳۰۰ متر حفاری ،آزمایشات صحرایی و آزمایشگاهی و ارائه خدمات مهندسی ۷۵ ۸۷۰
۹ مرحله دوم سد ایزدخواست ۸۰۰ متر حفاری ،آزمایشات صحرایی و آزمایشگاهی و ارائه خدمات مهندسی ۷۵ ۲۵۰
۱۰ مرحله اول سد قدرونی ۷۰۰ متر حفاری ،آزمایشات صحرایی و آزمایشگاهی و ارائه خدمات مهندسی ۷۵ ۲۷۰ آب منطقه ای کرمان    
۱۱ مرحله اول سد تنگ دنیان ۶۰۰ متر حفاری ،آزمایشات صحرایی و آزمایشگاهی و ارائه خدمات مهندسی ۷۵ ۲۵۰ سازمان کشاورزی فارس
۱۲ مرحله اول بند انحرافی تنگ تادوان ۷۰۰ متر حفاری ،آزمایشات صحرایی و آزمایشگاهی و ارائه خدمات مهندسی ۷۶ ۳۰۰ آب منطقه ای فارس  
۱۳ مرحله دوم سد فیروزآباد ۱۹۰۰ متر حفاری ،آزمایشات صحرایی و آزمایشگاهی و ارائه خدمات مهندسی ۷۶ ۶۷۰ آب منطقه ای فارس  
۱۴ پل بند امیر ۷۰ متر حفاری ،آزمایشات صحرایی و آزمایشگاهی و ارائه خدمات مهندسی ۷۶ ۲۸ جهاد استان فارس        
۱۵ مرحله اول سد زردشت بافت ۸۰۰ متر حفاری ،آزمایشات صحرایی و آزمایشگاهی و ارائه خدمات مهندسی ۷۷ ۳۵۰ آب منطقه ای کرمان      
۱۶ سد مخزنی چم شیر ۲۴۰۰ متر حفاری ،آزمایشات صحرایی و آزمایشگاهی و ارائه خدمات مهندسی ۷۷ ۱۰۰۰ آب منطقه ای فارس  
۱۷ سد رئیسعلی دلواری ۷۵۰ متر حفاری ،آزمایشات صحرایی و آزمایشگاهی و ارائه خدمات مهندسی ۷۷ ۴۸۰ آب منطقه ای فارس  
۱۸ خط آبرسانی به شهر کرمان ۷۰۰ متر حفاری ،آزمایشات صحرایی و آزمایشگاهی و ارائه خدمات مهندسی ۷۷ ۴۴۰ آب منطقه ای کرمان      
۱۹ سد مخزنی رودبال داراب ۱۱۰۰ متر حفاری ،آزمایشات صحرایی و آزمایشگاهی و ارائه خدمات مهندسی ۷۸ ۶۲۰ آب منطقه ای فارس  
۲۰ سد شفارود گیلان ۷۰۰ متر حفاری ،آزمایشات صحرایی و آزمایشگاهی و ارائه خدمات مهندسی ۸۰ ۹۴۰ آب منطقه ای گیلان
۲۱ خط فاضلاب جهرم ۱۵۰ متر حفاری ،آزمایشات صحرایی و آزمایشگاهی و ارائه خدمات مهندسی ۸۰ ۱۰۰ آب و فاضلاب فارس
۲۲ سد کوهرنگ ۳ ۷۵۰ متر حفاری ،آزمایشات صحرایی و آزمایشگاهی و ارائه خدمات مهندسی ۸۰ ۵۰۰ آب منطقه ای اصفهان
۲۳ مرحله دوم فاز اول سد قدرونی ۵۰۰ متر حفاری ،آزمایشات صحرایی و آزمایشگاهی و ارائه خدمات مهندسی ۸۰ ۵۲۰ سازمان آب منطقه ای کرمان
۲۴ مرحله دوم فاز دوم سد قدرونی ۱۱۰۰ متر حفاری ،آزمایشات صحرایی و آزمایشگاهی و ارائه خدمات مهندسی ۸۱ ۵۱۴
۲۵ مرحله اول سد بالارود ۹۵۰ متر حفاری ،آزمایشات صحرایی و آزمایشگاهی و ارائه خدمات مهندسی ۸۱ ۷۰۹ سازمان آب و برق خوزستان                
۲۶ انتقال آب به دشت آزادگان حفاری ۲۴۸ گمانه به متراژ ۲۲۰۰ متر،حفر ۲۵۰ چاهک دستی به متراژ ۱۰۰۰ متر،انجام آزمایشات صحرایی و آزمایشگاهی،ارائه خدمات مهندسی ۸۲ ۲۰۸۰
۲۷ مرحله اول سد سردشت دزفول ۱۲۰۰ متر حفاری ،آزمایشات صحرایی و آزمایشگاهی و ارائه خدمات مهندسی ۸۳ ۱۵۱۰
۲۸ مرحله اول سد خیرآباد ۱۳۰۰ متر حفاری ،آزمایشات صحرایی و آزمایشگاهی و ارائه خدمات مهندسی ۸۳ ۱۸۹۰
۲۹ خط انتقال آب فسا ۱۵۰ متر حفاری ،آزمایشات صحرایی و آزمایشگاهی و ارائه خدمات مهندسی ۸۳ ۱۴۵ سازمان آب و فاضلاب فارس        
۳۰ کانال آبیاری جایزان ۷۵۰ متر حفاری ،آزمایشات صحرایی و آزمایشگاهی و ارائه خدمات مهندسی ۸۴ ۲۰۰ سازمان آب و برق خوزستان                
۳۱ سد مخزنی ایوشان ۳۰۰ متر حفاری ،آزمایشات صحرایی و آزمایشگاهی و ارائه خدمات مهندسی ۸۴ ۹۵۰ امور آب استان لرستان
۳۲ مرحله دوم سد بالارود ۳۰۰ متر حفاری ،آزمایشات صحرایی و آزمایشگاهی و ارائه خدمات مهندسی ۸۵ ۱۳۵۰ سازمان آب و برق خوزستان                
۳۳ مرحله دوم سد خیرآباد ؟ متر حفاری ،آزمایشات صحرایی و آزمایشگاهی و ارائه خدمات مهندسی ۸۶ ۷۹۰ سازمان آب و برق خوزستان                
۳۴ مرحله دوم سد سردشت ۱۳۴۰ متر حفاری ،آزمایشات صحرایی و آزمایشگاهی و ارائه خدمات مهندسی ۸۷ ۱۹۲۰ آب منطقه ای فارس
۳۵ خط انتقال آب مشروب زرند ۶۴۰ متر حفاری ،آزمایشات صحرایی و آزمایشگاهی و ارائه خدمات مهندسی ۸۶-۸۷ ۸۰۰ آب منطقه ای کرمان
۳۶ خط انتقال آب از سد صفا به کرمان ۱۱۸۰ متر حفاری ،آزمایشات صحرایی و آزمایشگاهی و ارائه خدمات مهندسی ۸۸-۸۹ ۱۱۳۰ آب منطقه ای کرمان
۳۷ مطالعات مرحله دوم سد پارسیان ۲۶۸۰ متر حفاری ،آزمایشات صحرایی و آزمایشگاهی و ارائه خدمات مهندسی ۸۸-۸۹ ۵۵۰۰ آب منطقه ای فارس
۳۸ مطالعات تکمیلی مرحله دوم سد پارسیان ۱۲۰۰ متر حفاری ،آزمایشات صحرایی و آزمایشگاهی و ارائه خدمات مهندسی ۸۹-۹۱ ۱۴۰۰ آب منطقه ای فارس
۳۹ مطالعات ژئوتکنیک سد باطله معدن اصلی مس سرچشمه رفسنجان ۱۳۰۰ متر حفاری ،آزمایشات صحرایی و آزمایشگاهی و ارائه خدمات مهندسی ۹۰-۹۱ ۴۳۰۰ آب منطقه ای کرمان
۴۰ مطالعات ژئوتکنیک سد باطله دره زار و نوچون مس سرچشمه رفسنجان ۱۴۰۰ متر حفاری ،آزمایشات صحرایی و آزمایشگاهی و ارائه خدمات مهندسی ۹۱-۹۲ ۶۰۰۰ آب منطقه ای کرمان
۴۱ عملیات حفاری و مغزه‌گیری ژئوتکنیک  متر حفاری و مغزه‌گیری به همراه برش مغزه در محدوده معدن مس روستای ساردوئیه جیرفت در دست اجرا ۴۷۰۰ شرکت مهندسی توسعه صنایع فلات قاره پرشین
۴۲ مطالعات تکمیلی مرحله اول و دوم سد پارسیان ۱۵۰۰ متر حفاری ،آزمایشات صحرایی و آزمایشگاهی و ارائه خدمات مهندسی    در دست اجرا ۷۲۲۰ آب منطقه ای فارس