سوابق کاری مهندسین مشاور پی فن – پایه یک ژئوتکنیک و مقاومت مصالح

مطالعات ژئوتکنیک پروژه ساختمانی

(آپارتمان سازی و مجتمع های اداری و پستهای برق)

ردیف نام پروژه شرح پروژه سال انجام مبلغ قرارداد

میلیون ریال

کارفرما
۱ مطالعات ژئوتکنیک پروژه آپارتمانهای ۱۲ طبقه خیابان معالی آباد حفاری ۴۵ متر و انجام آزمایشات صحرایی و آزمایشگاهی و ارائه خدمات مهندسی ۷۵ ۲۵ تعاونی مسکن

فرهنگیان شیراز          

۲ مطالعات ژئوتکنیک مجتمع اداری بلوار چمران شیراز حفاری ۴۵ متر و انجام آزمایشات صحرایی و آزمایشگاهی و ارائه خدمات مهندسی ۷۵ ۱۳ اداره امور اراضی کشاورزی شیراز
۳ مطالعات ژئوتکنیک پروژه مجتمع اداری عصر انقلاب شیراز مطالعات ژئوتکنیک ، استقرار یک واحد آزمایشگاهی محلی خاک و بتن ۷۶ ۳۰ سازمان پژوهشهای

علمی شیراز  

۴ مطالعات ژئوتکنیک پروژه بیمارستان قلب الزهرا (شیراز) حفاری ۱۰۰ متر و انجام آزمایشات صحرایی و آزمایشگاهی و ارائه خدمات مهندسی ۷۶ ۵۰ سازمان بنیاد قلب فارس  
۵ مطالعات ژئوتکنیک پروژه بنفشه شیراز تعیین مقاومت مجاز خاک آپارتمانهای ۸ طبقه، حفاری ۵۰ متر و انجام آزمایشات صحرایی و آزمایشگاهی و ارائه خدمات مهندسی ۷۸ ۱۵  
۶ مطالعات ژئوتکنیک پروژه ساحلی غربی شیراز تعیین مقاومت مجاز خاک آپارتمانهای ۸ طبقه حفاری ۲۵ متر و انجام آزمایشات صحرایی و آزمایشگاهی و ارائه خدمات مهندسی ۷۸ ۱۵  
۷ مطالعات ژئوتکنیک پروژه دانشگاه پیام نور واحد شیراز تعیین مقاومت مجاز خاک ، انجام آزمایشات صحرایی و آزمایشگاهی و ارائه خدمات مهندسی ۷۹ ۱۲ دانشگاه پیام نور منطقه ۵  
۸ مطالعات ژئوتکنیک پروژه دانشگاه پیام نور واحد کازرون تعیین مقاومت مجاز خاک ، انجام آزمایشات صحرایی و آزمایشگاهی و ارائه خدمات مهندسی ۷۹ ۱۲ دانشگاه پیام نور منطقه ۵  
۹ مطالعات ژئوتکنیک پروژه دانشگاه پیام نور واحد فسا تعیین مقاومت مجاز خاک ، انجام آزمایشات صحرایی و آزمایشگاهی و ارائه خدمات مهندسی ۸۰ ۱۲ دانشگاه پیام نور منطقه ۵  
۱۰ مطالعات ژئوتکنیک پروژه ابیوردی مطالعات ژئوتکنیک و تعیین مقاومت مجاز خاک پروژه آپارتمان ۸ طبقه ۸۴ ۱۴۵ آقای مهندس هنر پیشه            
۱۱ پروژه بلوار جمهوری تعیین مقاومت مجاز خاک حفاری ماشینی ، آزمایشات صحرایی ،ارائه خدمات مهندسی ۸۴ ۳۵ آقای مهندس رضا محمدی                    
۱۲ پروژه کتابخانه دانشگاه آزاد فیروزآباد مطالعات ژئوتکنیک و تعیین مقاومت مجاز خاک همراه با ارائه خدمات مهندسی ۸۴ ۲۵ دانشگاه آزاد فیروزآباد                    
۱۳ پروژه تپه تلویزیون شیراز حفاری ماشین به همراه آزمایشات صحرایی و ارائه خدمات مهندسی تعیین مقاومت مجاز خاک ۸۴ ۸۰ بنا سازان رمضان                                        
۱۴ ساختمان هشت طبقه شیراز شیراز_بخش ۴ ، پلاک۲۲۳۷/۱۶۴ ۸۴   آقای غلامرضا تناور
۱۵ مطالعات ژئوتکنیک پروژه ساختمان کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی فیروزآباد مطالعات ژئوتکنیک و تعیین مقاومت مجاز خاک همراه با ارائه خدمات مهندسی ۸۴   دانشگاه آزاد اسلامی

فیروز آباد

  مطالعات ژئوتکنیک اراضی برف فروشان شیراز ۶۵۰ متر حفاری اکتشافی، تعیین مقاومت مجاز خاک همراه با ارائه خدمات مهندسی ۸۴ ۳۸۰ مشاور آمایش آب و خاک
۱۶ مجتمع آپارتمانهای دراک شیراز مطالعات ژئوتکنیک و تعیین مقاومت مجاز خاک همراه با ارائه خدمات مهندسی ۸۵ ۳۸۰ آقای رمضانی
۱۷ مطالعات ژئوتکنیک پروژه ساختمان هشت طبقه شیراز _بخش ۴ ، پلاک۲۴۵/۱۶۴ ۸۵   آقایان مندنی صفری و شهسوار نادری
۱۸ پست برق علامرودشت مطالعات ژئوتکنیک و تعیین مقاومت مجاز خاک همراه با ارائه خدمات مهندسی ۸۵   شرکت برق منطقه فارس
۱۹ پست برق عسلویه مطالعات ژئوتکنیک و تعیین مقاومت مجاز خاک همراه با ارائه خدمات مهندسی ۸۵   شرکت برق منطقه فارس
۲۰ پست برق عالیشهر مطالعات ژئوتکنیک و تعیین مقاومت مجاز خاک همراه با ارائه خدمات مهندسی ۸۵   شرکت برق منطقه فارس
۲۱ پست برق جغره مطالعات ژئوتکنیک و تعیین مقاومت مجاز خاک همراه با ارائه خدمات مهندسی ۸۵   شرکت برق منطقه فارس
۲۲ مطالعات ژئوتکنیک ساختمان هشت طبقه فرهنگ شهر شیراز_ فرهنگ شهر پلاک۲۸/۲۲۶۰ ۸۶   آقای رمضانی
۲۳ مطالعات ژئوتکنیک ساختمان ده طبقه فرهنگ شهر شیراز-فرهنگ شهر، پلاک ۲/۲۲۱۶-۹/۲۲۱۶ ۸۶   آقای رمضانی
۲۴ مطالعات ژئوتکنیک هتل صدرا شیراز مطالعات ژئوتکنیک و تعیین مقاومت مجاز خاک همراه با ارائه خدمات مهندسی ۸۷   آقای افشین تهرانی
۲۵ دکل مخابراتی ایرانسل ارم شیراز مطالعات ژئوتکنیک و تعیین مقاومت مجاز خاک همراه با ارائه خدمات مهندسی ۸۷   شرکت سونی اریکسون
۲۶ دکل مخابراتی ایرانسل سعات شهر مطالعات ژئوتکنیک و تعیین مقاومت مجاز خاک همراه با ارائه خدمات مهندسی ۸۷   شرکت سونی اریکسون
۲۷ ساختمان تعاونی مسکن دانشگاه آزاد جهرم مطالعات ژئوتکنیک و تعیین مقاومت مجاز خاک همراه با ارائه خدمات مهندسی ۸۷   دانشگاه آزاد جهرم
۲۸ ساختمان هشت طبقه پلاک ۱۱۶۳۲/۱۶۵۲ مطالعات ژئوتکنیک و تعیین مقاومت مجاز خاک همراه با ارائه خدمات مهندسی ۸۸   آقای احمد سبحانی
۲۹ ساختمان اداری پارک علم و فناوری فارس مطالعات ژئوتکنیک و تعیین مقاومت مجاز خاک همراه با ارائه خدمات مهندسی ۸۸   پارک علم و فناوری فارس
۳۰ ساختمان هشت طبقه پلاک ۱۲۵۶۳/۱۴۳۲ مطالعات ژئوتکنیک و تعیین مقاومت مجاز خاک همراه با ارائه خدمات مهندسی ۸۹   آقای غلامرضا قانع
۳۱ ساختمان هفت طبقه پلاک ۱۲۲۱۰/۱۳۵۴ مطالعات ژئوتکنیک و تعیین مقاومت مجاز خاک همراه با ارائه خدمات مهندسی ۸۹   خانم کریمی