پایدار سازی گودهای شهری (نیلینگ)

با توجه به روند رو به رشد جمعیت، بحث کاربری اراضی برای استفاده بهینه از زمین، بیش از هر زمانی مشهود می‌باشد. از این رو ساخت و ساز مجتمع های بزرگ مسکونی وتجاری در شهرها (بخصوص در کلان شهرها) و مناطق آزاد در حال توسعه، ناگزیر مشمول همین رشد می‌باشد. از طرف دیگر تمایل به استفاده از زمینهای نامناسب به لحاظ توپوگرافی در محیط های شهری، که قبلا مورد توجه قرار نمی‌گرفتند، بسیار افزایش یافته است. اهمیت بالای چنین سازه هایی از لحاظ فنی واقتصادی، بررسی ژئوتکنیکی بسیار دقیق تری را از لحاظ ظرفیت باربری، نشست و پایداری می طلبد.

پایدارسازی گود های شهری - پی فن

بحث گودبرداری یکی از بحثهای بسیار مهم ساختمانی به شمار می‌رود که نحوه گودبرداری و پایدارسازی دیواره‌های گود در محل احداث جزء ابتداییترین و بنیادیترین مسائل در ساخت سازه های بزرگ می‌باشد، کما اینکه متاسفانه گودبرداری‌های غیر اصولی هر از چند گاه باعث خسارت های مالی و جانی میشود. بررسی های آماری نشان می‌دهد که حوادث صنعت ساختمان در بین سایر موارد مشابه کارگاهی بیشتر درصد تلفات را به خود اختصاص می‌دهد و در طول احداث یک ساختمان حساسترین مرحله، گود برداری محل می‌باشد. بویژه هنگامیکه سایت احداث یک ساختمان در مجاورت یک یا چند ساختمان قدیمی که فاقد استحکام نسبی هستند قرار دارد، گودبرداری اهمیت ویژه پیدا می‌کند. متاسفانه علیرغم وجود راهکارهای ساده مهندسی، عدم رعایت این موارد هر از چند گاه لطمات فراوان مالی و جانی به بار می‌آورد.
فشارجانبی وارد بر دیواره گودبرداری شده، ناشی از عوامل زیر می باشد:

۱- رانش خاک بر اثر وزن خود
۲- سربارهای احتمالی روی خاک کنار گود
سربارها شامل موارد زیر می باشند:
۱- خاک بالاتر از تراز افقی در لبه گود
۲- فشار ناشی از ساختمان مجاور گود
۳- سربار ناشی از بهره¬ برداری معابر در مجاورت با گود
به طور کلی از دو دیدگاه می توان به مسئله گود برداری پرداخت:
۱-از لحاظ گسیختگی گود (دیدگاه پایداری)
۲-از لحاظ نشست زمین اطراف گود (دیدگاه تغییر شکل)

چنانچه حفاری در خارج از شهر صورت گیرد به طوریکه اطراف آن ساختمان بنا شده وجود نداشته باشد، برای تامین امنیت در کارگاه مساله گسیختگی و ناپایداری دیواره گود مطرح است و دیدگاه دوم مطرح نمی‌شود؛ در این مورد مساله به دست آوردن ضریب اطمینان شیروانی یا دیواره گود مطرح است. در صورتیکه گود برداری در شهر انجام شود و به خصوص ساختمانهای مسکونی با درجه اهمیت بالا در نزدیکی آن قرار گرفته باشند، نه تنها گود باید با ضریب اطمینان کافی پایدار باشد بلکه باید تغییر مکانهای سطح زمین و زیر پی ساختمانهای مجاور به گونه ای کنترل شود تا شرایط بهره برداری از آنها حین عملیات و پس از آن برقرار باشد.
زمانی که در یک محل گودبرداری انجام می‌شود و دیوارهای قائم خاکی ایجاد می‌شود٬ دو دسته نیرو شامل نیروهای محرک و نیروهای مقاوم بر این دیواره اعمال می‌شود.
نیروهایی که حاصل وزن خاک و سربارهای اطراف گود بوده و تمایل به تخریب دیواره گود دارند را نیروهای محرک می‌گویند. در مقابل نیرویی که در برابر این نیرو قرار دارد و تمایل به پایداری و جلوگیری از ریزش گود دارد نیروی مقاوم نام می‌گیرد.
نیروهای محرک وارد بر دیواره گود ناشی از سربارهای اطراف گود٬ وزن گوه گسیختگی و پارامترهای دیگر است. اگر مجموع نیروهای محرک از مجموع نیروهای مقاوم بیشتر شود طبیعی است که دیواره گود دچار ریزش خواهد شد؛ در چنین حالتی جهت جلوگیری از ریزش دیواره گود لازم است از سازه های نگهدارنده استفاده شود. در مقابل اگر مجموع نیروهای مقاوم از نیروهای محرک بیشتر شود٬ دیواره پایدار خواهد ماند.

روش های متداول پایدارسازی گودها

شاخه گود برداری، طراحی و اجرای سازه های نگهبان در مهندسی عمران دارای گستره وسیعی بوده و می توان گفت که انتخاب روش مناسب وابسته به جمیع شرایط تاثیر گذار بوده و می‌تواند در شرایط مختلف و با استفاده از تجارب اجرایی و دانش مهندسی به روشهای گوناگونی منجر گردد. با توجه به شرایط زمین‌شناسی و ژئوتکنیکی محل ( مشخصات فنی لایه بندی خاک، سطح آب زیرزمینی و ….)، شرایط لرزه‌خیزی، ضریب اهمیت طرح، ارتفاع دیواره، خصوصیات سازه های پیرامونی ، امکانات موجود و تجارب مجری طرح، روشهای متفاوتی به شرح ذیل برای حفاظت و پایداری گود اجرا می شود. شرکت مهندسین مشاور پی فن با استفاده از ابزارهای پیشرفته و با تکیه بر دانش مهندسی روز، همراه با کادری مجرب در زمینه طراحی و اجرای روشهای مختلف پایدار سازی دیواره گود با توجه به شرایط آماده ارائه این خدمات می باشد :