سوابق کاری مهندسین مشاور پی فن پایه یک ژئوتکنیک و مقاومت مصالح

حفاری و تزریق آزمایشی سیمان پروژه های

 

ردیف نام پروژه شرح پروژه سال انجام مبلغ میلیون ریال کارفرما
۱ سد مخزنی فیروزآباد حفاری ۱۲۰۰ متر و انجام آزمایشات دیلاتومتری و ارائه گزارشات مربوطه خدمات مهندسی ۷۷ ۲۳۰ آب منطقه ای فارس            
۲ سد مخزنی رودبال داراب   ۷۹ آب منطقه ای فارس            
۳ سد مخزنی قدرونی کرمان   ۸۰ آب منطقه ای کرمان            
۴ تعاونی مسکن سازمان آب فارس حفاری و تزریق و اجرای عملیات Rock Bolting به متراژ ۴۰۰ متر ۸۵ ۴۵۰ آب منطقه ای فارس            
۵ سد مخزنی سردشت مرحله دوم   ۸۷ ۷۰۰ آب منطقه ای فارس