دستگاههای حفاری

 

ردیف نوع دستگاه مدل تعداد کاربری
۱ روتاری Acker 24 ۱ حفاری در گالری و زمین های باز تا عمق ۱۵۰ متر
۲ روتاری Acker 32 ۱ حفاری در گالری و زمین های باز تا عمق ۲۵۰ متر
۳ روتاری D750 ۱ حفاری در گالری و زمین های باز تا عمق ۳۰۰ متر
۴ روتاری Geosonda ۱ حفاری در گالری و زمین های باز تا عمق ۴۰۰ متر
۵ روتاری Ziv 650 ۱ حفاری در گالری و زمین های باز تا عمق ۵۰۰ متر
۶ روتاری Mobile Ziv 14000 ۱ حفاری در گالری و زمین های باز تا عمق ۶۰۰ متر
۷ پمپ حفاری روسی ۳ قابلیت تامین دبی تا ۱۴۰ لیتر بر دقیقه
۸ پمپ حفاری Lobo ۱ قابلیت تامین دبی تا ۱۴۰ لیتر بر دقیقه
۹ پمپ حفاری FMC ۱ قابلیت تامین دبی تا ۱۴۰ لیتر بر دقیقه
۱۰ دریل واگن زنجیری Holman ۱ قابلیت حفاری در گالری و فضای باز تا عمق ۴۰ متر