تجهیزات آزمایشگاه مکانیک سنگ

 

ردیف شرح وسائل تعداد
۱ تجهیزات برش و کپینگ نمونه های سنگ ۱
۲ دستگاه آزمایش تک محوری ۲
۳ دستگاه آزمایش ساندنس ۱
۴ وسایل مغزه گیری از سنگ با سرمته های مختلف ۱
۵ وسائل انجام آزمایش افت وزنی در مقابل سولفات سدیم و منیزیم و افت وزنی در مقابل گرما و سرما ۲
۶ وسائل انجام درصد جذب آب سنگ و میزان دانسیته سنگ و دوام سنگ در مقابل گرما و سرما ۲
۷ دستگاه تست نقطه ای ۱
۸ دستگاه آزمایش اندازه گیری سرعت عبور امواج ۱