تجهیزات آزمایشگاه مکانیک خاک

ردیف شرح وسائل تعداد
۱ دستگاه آزمایش مقاومت فشاری تک محوری خاک ۲
۲ دستگاه آزمایش برش مستقیم خاک به ابعاد ۶*۶ و ۱۰*۱۰ و متعلقاتش ۱
۳ دستگاه تحکیم خاک و متعلقاتش ۲
۴ دستگاه تعیین نفوذپذیری خاک با ارتفاع ثابت و متغیر و متعلقاتش ۱
۵ دستگاه آزمایش تراکم به روش ساده و اصلاح و متعلقاتش ۷
۶ دستگاه تعیین هم ارز ماسه ای ( SE ) با کلیه متعلقاتش ۱۰
۷ دستگاه oven ( گرم کن ) ۳
۸ قوطی های تعیین رطوبت خاک ۲۵۰
۹ سری الک های مختلف برای آزمایش دانه بندی خاک در سایزهای مختلف ۱۶
۱۰ دستگاه آزمایش هیدرومتری ۱
۱۱ چگالی سنج برای آزمایش هیدرومتری ۷
۱۲ دستگاه کاساگرانده برای آزمایش حد روانی و خمیری خاک ۵
۱۳ دستگاه آزمایش حد انقباض خاک ۳
۱۴ پیکنومتر برای آزمایش وزن مخصوص بخش ریز دانه خاک ۱۰
۱۵ وسائل آزمایش دانسیته در محل ۱۲
۱۶ دستگاه پین هول کامل ۱
۱۷ دستگاه سه محوری ۵ تن و متعلقات کامل ۱
۱۸ دستگاه باربری CBR ۱
۱۹ وسایل آزمایش سایش به روش لس آنجلس ۱
۲۰ وسائل انجام آزمایش درصد دانه های مسطح و طویل و درصد شکستگی ۵
۲۱ وسائل انجام آزمایش درصد دانه های سبک و کلوخه های رسی و دانه های سست ۲