استقرار آزمایشگاه محلی

ردیف نام پروژه شرح پروژه سال انجام مدت زمان (سال) مبلغ قرارداد

میلیون ریال

کارفرما
۱ مجتمع اداری عصر انقلاب شیراز   ۷۷-۷۶ ۲ ۵۰  
۲ سد فیروزآباد استقرار یک واحد آزمایشگاه محلی خاک ،بتن و آسفالت ۸۲-۷۷ ۵ ۶۰۰ آب منطقه ای فارس
۳ خط انتقال بنه باشت بهبهان استقرار یک واحد آزمایشگاه محلی خاک و بتن ۸۱-۷۹ ۵/۲ ۴۰۰ سازمان آب و برق خوزستان      
۴ کتابخانه علوم و تکنولوژی شیراز استقرار یک واحد آزمایشگاه خاک و بتن ۸۴-۸۱ ۳ ۲۰۰ کتابخانه علوم و تکنولوژی شیراز  
۵ خط انتقال لاسبید بهبهان استقرار یک واحد آزمایشگاه محلی خاک و بتن ۸۵-۸۳ ۲ ۹۵۰ سازمان آب و برق خوزستان      
۶ کانال اصلی سد قیر استقرار یک واحد آزمایشگاه محلی خاک و بتن ۸۸-۸۴ ۴ ۹۶۰ آب منطقه ای فارس
۷ سد سلمان فارسی استقرار یک واحد آزمایشگاه محلی خاک و بتن ۷۹-۸۹ ۱۰ ۶۸۰۰ آب منطقه ای فارس
۸ خط فاضلاب شیراز (مشاهد شیراز) استقرار یک واحد آزمایشگاه محلی خاک و بتن ۸۶-۸۵ ۵/۱ ۱۷۰ آب و فاضلاب شیراز
۹ خط فاضلاب شیراز (جندی شاپور) استقرار یک واحد آزمایشگاه محلی خاک و بتن ۸۶-۸۷ ۵/۱ ۱۵۰
۱۰ خط فاضلاب شیراز(سالار سحاب- ریگ بتن) استقرار یک واحد آزمایشگاه محلی خاک و بتن ۸۷-۸۶ ۲ ۱۸۰
۱۱ خط فاضلاب شیراز(ریک بتن) استقرار یک واحد آزمایشگاه محلی خاک و بتن ۸۶-۸۷ ۱ ۱۴۰
۱۲ خط فاضلاب شیراز (مهندسی سازان) استقرار یک واحد آزمایشگاه محلی خاک و بتن ۸۷-۸۶ ۲ ۱۹۰
۱۳ پل سرداران شیراز استقرار یک واحد آزمایشگاه محلی خاک و بتن ۸۷-۸۹ ۲ ۴۰۰ شهرداری شیراز
۱۴ پل خلیلی و کنار گذر استقرار یک واحد آزمایشگاه محلی خاک و بتن ۸۷ ۱ ۲۰۰
۱۵ ساختمانهای دانشگاه پیام نور شیراز استقرار یک واحد آزمایشگاه محلی بتن ۸۹-۹۰ ۲ ۳۵۰
۱۶ تعاونی مسکن مهر لپویی استقرار یک واحد آزمایشگاه محلی بتن ۸۸-۹۰ ۳ ۴۰۰
۱۷ مسکن مهر ۱۴۰ واحدی شهر صدرا استقرار یک واحد آزمایشگاه محلی بتن ۸۹-۹۰ ۲ ۲۰۰
۱۸ مسکن مهر ۶۴ واحدی شهرستان جهرم استقرار یک واحد آزمایشگاه محلی بتن ۸۹ ۱ ۱۵۰ شهرداری جهرم
۱۹ مجتمع های بزرگ غزال شیراز استقرار یک واحد آزمایشگاه محلی بتن ۸۹-۹۰ ۲ ۲۵۰ شهرداری شیراز
۲۰ بند انحرافی و کانال انتقال آب نجف آباد جیرفت استقرار یک واحد آزمایشگاه محلی خاک و بتن ۹۰-۹۳ ۲ ۱۶۰۰ آب منطقه ای کرمان
۲۱ آزمایشگاه محلی شهرداری منطقه ۱۰ تهران استقرار یک واحد آزمایشگاه محلی آسفالت   و بتن ۹۱-۹۳ ۳ ۱۰۵۰ شهرداری تهران